Polityka Prywatności

LOGOTEC Jerzy Dryndos przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z aplikacji Keto Serwis. Poniższy tekst określa zasady korzystania z aplikacji oraz jej politykę prywatności.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług aplikacji Keto Serwis.
 2. Zarządcą Aplikacji jest: Jerzy Dryndos, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LOGOTEC Jerzy Dryndos, ul. Świętojańska 2a, 41-400 Mysłowice, NIP 2220011308, REGON 008062259, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Użyte w dokumencie pojęcia należy rozumieć następująco:
 4. Aplikacja – Aplikacja internetowa Keto Serwis prowadzona przez Zarządcę, umożliwiająca korzystanie z usług, o których mowa w Regulaminie korzystania z Aplikacji;
 5. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności dotycząca Aplikacji;
 6. Użytkownik – podmiot, który korzysta z usługi świadczonej przez Zarządcę drogą elektroniczną w ramach Aplikacji;
 7. Zarządca – Zarządca Aplikacji;
 8. Dietetyk – dietetyk prowadzący, który na potrzeby analizy postępów Użytkownika umożliwia mu dostęp do Aplikacji na czas określony podczas konsultacji.
 9. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);
  1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 10. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. poinformowanie Użytkowników o zasadach przetwarzania i ochrony ich danych osobowych, które podają podczas korzystania z Aplikacji;
  1. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

§ 2

Zakres zbieranych danych

 1. W Aplikacji zbierane są informacje jedynie dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Zarządca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Aplikacji.
 3. Do danych wprowadzanych do Aplikacji przez Użytkowników należą:
 4. waga i obwody ciała,
 5. wyniki pomiarów glukozy i ketonów,
 6. dane w postaci fotografii umożliwiających monitorowanie postępów,
 7. dane w postaci wyników badań.
 8. Użytkownicy, którzy skorzystali z dobrowolnej usługi zamawiania i wykonania badań laboratoryjnych świadomi są zapisania wyników tych badań.
 9. Użytkownik ma możliwość stałego wglądu do wprowadzonych swoich danych oraz do ich poprawienia.

§ 3

Sposób wykorzystywania danych

 1. Zarządca ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do realizacji celów Aplikacji.
 2. Dane zbierane podczas korzystania z Aplikacji służą wyłącznie do realizacji celów, dla których Aplikacja została stworzona, tj. na potrzeby:
 3. identyfikacji Użytkownika przez Dietetyka,
 4. monitorowania postępów Użytkownika,
 5. przekazywania przez Dietetyka zaleceń dietetycznych Użytkownikowi,
 6. dokonywania analiz statystycznych postępów Użytkowników,
 7. zlecenia wykonania badań w Śląskich Laboratoriach Analitycznych.

§ 4

Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Zarządcę zgodnie z przepisami prawa.
 2. Uzyskane przez Zarządcę dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na korzystanie z Aplikacji.
 3. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Aplikacji nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom czy podmiotom trzecim wbrew zasadom wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych.
 4. Zarządca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników,
  1. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
  1. przetwarzane wyłącznie w celach, dla których Aplikacja została stworzona,
  1. ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  1. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  1. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  1. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Zarządca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 6. Użytkownik powinien dążyć do posiadania aktualnej wersji Aplikacji – należy regularnie sprawdzać na sklepie Play/App Store czy istnieje aktualizacja i ewentualnie ją pobrać.
 7. Zarządca zapewnia udoskonalanie Aplikacji, jednak nie odpowiada za:
 8. stare wersje systemów operacyjnych urządzeń Użytkowników,
 9. brak aktualizacji wersji oprogramowań, itp., na których jest zainstalowana Aplikacja.
 10. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nieaktualnych systemów Aplikacja i jej funkcje mogą nie działać prawidłowo.
 11. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Zarządcy swoje dane Zarządca zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Użytkownikom przysługuje prawo do:
  1. wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych – jeśli zgoda była podstawą przetwarzania;
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  1. uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania swoich danych;
  1. sprzeciwu wobec przetwarzania lub do żądania ograniczenia przetwarzania;
  1. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, kiedy dane Użytkownika nie są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 12. Każda osoba mająca dostęp do danych osobowych Użytkowników przetwarza je wyłącznie na polecenie Zarządcy na podstawie upoważnienia nadanego przez Zarządcę lub zawartej z podmiotem przetwarzającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określone zostały w Regulaminie Aplikacji i Instrukcji obsługi Aplikacji.
 2. Zarządca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki poprzez opublikowanie nowej Polityki.
 3. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Zarządcy i wchodzi w życie z dniem 30.07.2019 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.